Arts & Culture Umjetnost i kultura je najveći segment aktivnosti organizacije, istražujući raznovrsne izričaje usmjeren ka razvoju ravnopravnijeg i otvorenijeg društva. / Arts & Culture is the biggest strand of the organisation, expressing its plurality in the quest to a fairer and more open society.

O nama

HR Festival Perforacije se održava svake godine u tri hrvatska grada, Zagrebu, Rijeci i Dubrovniku, a predstavlja širok spektar umjetnika s Balkana čije se izvedbe temelje na plesnom, kazališnom i likovnom izrazu te prijelaznim i graničnim područjima i disciplinama. Iako se njihov rad dotiče pitanja identiteta (javnog, političkog, vjerskog, ekološkog), te pitanja granica redefiniranja i prostora, kolektivne i osobne povijesti, u većini svojih radova ipak govore o sadašnjosti.

Projekti:

Noć performansa
Noć performansa je site-specific događaj u okviru kojeg Perforacije pozivaju domaće i regionalne umjetnike (tijekom jedne noći, do 8 umjetnika) da predstave instalacije, eksperimente sa svjetlom / zvukom / pokretom, različite prostorne intervencije, modele participacije s publikom, itd. Uz Zagreb, grad gdje je sve počelo, Perforacije i/ili Noć Performansa bili su New Yorku (SAD), Beogradu (Srbija), Skoplju (Makedonija), Brestu i Caenu (Francuska), te u Portlandu.

Baza umjetnika
Baza umjetnika pruža uvid u regionalne umjetnike i projekte s područja izvedbenih umjetnosti.

Invazivna večera
Invazivna večera događaj je koji promovira ukusni pristup pokušajima kontrole invazivnih biljnih i životinjskih vrsta te spaja u pozitivnom svjetlu naizgled nespojivo: gastronomiju i zaštitu prirode. Invazivne vrste su slučajnim ili namjernim aktivnostima čovjeka ili drugih životinja dospjele izvan područja svoje prirodne rasprostranjenosti, a u novom području uzrokuju ekološku i ekonomsku štetu. Stoga mi poručujemo – ako ne možete pobijediti neprijatelja, pojedite ga!

Eko radionice za djecu
Edukacijom najmlađih direktno utječemo na njihovo razumijevanje vlastitog utjecaja na onečišćenje planeta. Kroz radionice origamija, vrtlarenja i likovnih radionica djeca imaju priliku nešto naučiti i pritom se odlično zabaviti uz stručno vodstvo naših djelatnika i suradnika.

Članstvo u mrežama:

BCC [BalcanCanContemporary]

Balkan Performing Arts Network

           

About

ENG The Perforations Festival takes place annually in three Croatian cities; Zagreb, Rijeka and Dubrovnik and presents a range of Balkans artists working in performance art, theater, and dance, whose diverse approaches to art-making blurs the borders between these genres. While their work touches upon issues of identity (public, political, religious, ecological), of borders redefinition and space, of a collective past, and of personal histories, most of all their work talks about the present.

Projects:

Night of Performances
The Night of Performances is a site specific performance-art event in which Perforacije Week of Live Art invites Balkan artists to (during the course of an evening, up to 8 artists) do projects that reflect their specific artistic universe as well as body of work in innovative ways to their usual form or media. This project and concept has attracted attention abroad and so besides Zagreb (Croatia), The Night of Performances have already been to New York and Portland (USA), Belgrade (Serbia), Skopje and Bitola (Macedonia), Ljubljana (Slovenia) Brest, Caen (France), Bitola (Macedonia), and Portland (USA).

Perforations Artists Database
Perforations Artists Database offers an insight on regional artists and performances.

Invasive dinner
Invasive dinner is delicious approach that attempts to control invasive species and combines the seemingly incompatible: gastronomy and environmental conservation. Invasive alien species are those species that are accidentally or deliberately introduced outside their natural habitat; in the new habitat they can cause ecological and economic damage. So we say, if you can’t beat the enemy – eat the enemy!

Ecological workshops for children
Education of the youngest directly influences their understanding of their own impact on the pollution of the planet. Through workshops of origami, gardening and art workshops children have the opportunity to learn and have great fun with the expert guidance of our employees and associates.

Networks

BCC [BalcanCanContemporary]

Balkan Performing Arts Network

          

O nama

HR Osnažen, novi koncept queera kao široka platforma za izvrsnost u umjetnosti s mogučnošću praćenja, otkrivanja i interpretacije novih trendova koji se usuđuju otvoreno govoriti o normama koje čine društvo i umjetničke prakse.

www.queerzagreb.org

Queer Zagreb projekti
Aktivnosti organizacije Domino pod imenom Queer Zagreb uključuju cijeli spektar događaja i inicijativa čiji zajednički cilj je jačanje LGBTIQ zajednice u Hrvatskoj za život bez diskriminacije. Najveći događaj, koji je sve započeo, Zagreb Queer Festival, bio je međunarodni festival kazališnih, plesnih i vizualnih umjetnosti koji je postao glavni umjetnički festival te vrste u Europi i u razdoblju od 2003. godine do 2012. je na njemu prezentirano više od 300 umjetnika i udruga iz cijelog svijeta. Nakon zadnjeg izdanja festivala, ovo se područje aktivnosti provodi pod imenom Queer Zagreb sezona, tijekom čitave godine, te u suradnji s drugim organizacijama, također i izvan Zagreba (Queer Split festival). Sveukupno, aktivnosti organizacije Queer Zagreb dosegnule su nekoliko desetaka tisuća ljudi – njeno ime stoji iza kvalitete i jednakosti, a naša snaga leži u kreativnosti naših programa.

Queer MoMenti
Kao dodatak izvedbenim umjetnostima, posvećeni smo i prezentiranju mjesečnog filmskog programa pod nazivom Queer Momenti, što čini Zagreb jednim od rijetkih gradova istočne Europe sa kontinuiranim mjesečnim programom queer kinematografije. QueerMoMenti — Queer Zagreb web stranica

Izdavaštvo
Izdavanje knjiga je još jedna od glavnih aktivnosti organizacije. Prosječno se izda četiri do pet naslova godišnje, od domaćih, regionalnih do međunarodnih autora. Jedna od najvažnijih izdanih knjiga je Usmena povijest homoseksualnosti u Hrvatskoj 1945. – 1990. Izdavaštvo — Queer Zagreb web stranica

About

ENG An empowered new concept of queer as a wider platform for excellence in arts, capable of tracking, discovering and interpreting new trends while daring to speak openly about the norms that constitute society and artistic practices.

www.queerzagreb.org

Queer Zagreb projects
Queer Zagreb activities include a whole spectrum of events and initiatives that together have a goal of empowering LGBTIQ people in Croatia to live without discrimination. The biggest event that we had put together, and the one that started it all, was the Queer Zagreb festival, an annual international theater, dance and visual art festival that has grown to be a major arts festival of its kind in Europe and has since 2003 to 2012 presented over 300 artists and companies from all over the world. After the last edition of Queer Zagreb festival, the Queer Zagreb Season was launched, presenting these events throughout the year, and not only in Zagreb (Queer Split festival). All in all, activities of Queer Zagreb have reached already tens of thousands of people—its name stands for quality and equality, and our strength remains in the creativity of our programs.

Queer MoMents Film Program in Zagreb
In addition to live arts, we are dedicated also to presenting a regular monthly film program, Queer MoMenti, which makes Zagreb one of the rare cities in Eastern Europe with an ongoing monthly film program dedicated to queer cinema. QueerMoMenti on the Queer Zagreb website

Publishing program
Book publishing is another of our major activities, with a publishing cycle of around four to five titles a year, we have published many local, regional and international authors. One of the most important books we have produced is Oral history of homosexuality in Croatia – 1945 – 1990. Books on the Queer Zagreb website

O nama

HR Queer New York International Arts Festival (QNYI) je festival suvremene izvedbe i vizualnih umjetnosti koji se događa svake godine u New Yorku, a istražuje i širi pojam “queera u umjetnosti.” Kustoskom suradnjom Zvonimira Dobrovića, umjetničkog  direktora hrvatskih festivala Queer Zagreb i Perforacije, te povjesničara umjetnosti i nezavisnog kustosa Andréa von Aha, festival izaziva stereotipne stavove ili poimanja pojma ”queer”, i pruža platformu za proširenje diskursa o umjetničkim praksama i različitim oblicima prezentacije. U raspravi o festivalu, Dobrović i von Ah su izjavili da žele ”srušiti dominantne ideje koje ograničavaju i marginaliziraju queer umjetnosti, stvarajući novi koncept queera kao šire platforme za izvrsnost u umjetnosti, koja će pratiti, otkrivati i tumačiti nove trendove, dok će istovremeno otvoreno govoriti o normama koje čine društvo i umjetničke prakse.”

www.queerny.org

About

ENG The Queer New York International Arts Festival (QNYI) is a festival of contemporary performance and visual art that happens yearly in New York City and explores and broadens the concept of “queer (in) art.” Co-curated by Zvonimir Dobrović, artistic director of Queer Zagreb and the Perforations Festival in Croatia, and art historian and independent curator André von Ah, the festival challenges stereotyped views or ideas of “queer,” and provides a platform for expanding the discourse about artistic practices and varying modes of presentation. In discussing the festival, Dobrović and von Ah have stated that they want to “break through dominant ideas that limit and marginalize queer art, by creating a new concept of queer as a wider platform for excellence in arts, capable of tracking, discovering, and interpreting new trends while daring to speak openly about the norms that constitute society and art practice.”

www.queerny.org

O nama

HR Istaknuti trenuci hrvatskog izdanja festivala su predstavljeni u kazalištu LaMama E.T.C., u New Yorku 2011. godine, pružajući publici uvid u razvoje na području umjetničkog djelovanja nekih od najprovokativnijih i najutjecajnijih umjetnika iz regije.

www.perforationsny.com

About

ENG Highlights of the Croatian edition of the Perforations Festival were presented at LaMama E.T.C., New York in 2011, offering audiences insight into contemporary lines of artistic thinking from some of the most provocative and influential artists in the region.

 

www.perforationsny.com

Europski projekti

HR Domino je ponosan član dviju europskih mreža koje se financiraju iz sredstava Europske unije.

Imagine 2020 2.0

Udruga Domino dio je europske mreže IMAGINE 2020, Art and Climate Change, čija je misija podići svijest o uzrocima i posljedicama klimatskim promjena. Mreža povezuje 11 kulturnih organizacija iz 9 europskih zemalja, od kojih su dvije regionalne.

www.imagine2020.eu

BeSpectACTive!

Be SpectACTive! je Europska mreža 12 umjetničkih organizacija i sveučilišta iz čitave Europe oformljena kako bi povećala broj publike na kulturnim događanjima aktivnim uključivanjem gledatelja u proces stvaralaštva.

www.bespectactive.eu

European projects

ENG Domino is a proud member of two European networks that are financed by European union.

Imagine 2020 2.0

The organisation Domino is a part of the European network IMAGINE 2020, Art and Climate Change, to work towards for making changes necessary to stabilize the climate and secure a sustainable future. The network spreads across nine European countries and brings together 11 cultural institutions from 9 countries – and two of them from the Balkan region.

www.imagine2020.eu

BeSpectACTive!

Be SpectACTive! is a European project based on audience development, involving some of the most innovative European organizations working on active spectatorship in contemporary performing arts. Its members are European festivals, theatres, universities and a research center.

www.bespectactive.eu